اجتماعی

اجتماعی

روند بروز بیماری در خوزستان در آغاز سومین هفته از خیز جدید، همچنان افزایشی است و وزارت بهداشت نسبت به وضعیت بحرانی خوزستان هشدار داده...
نقص فنی در اتصالات خطوط جدید انتقال آب، دلیل قطعی مستمر آب در زاهدان اعلام شد. «۲ روز را بی‌آب گذراندیم، آن هم بدون اطلاع...