اجتماعی

اجتماعی

اعتصاب سراسری دانشجویان دانشگاه‌های کشور در شانزدهمین روز اعتراضات سراسری با یکی از مطالبات اصلیِ اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان، صورت پذیرفته است....
داود رضوی، عضو‌هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، سه شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به بند انفرادی ۲۰۹ زندان...
رضا صوفی (استاد دانشکده‌ی تجسمی) نیز به جمع اساتید حامی اعتصاب دانشجویان پیوست. دارا معظمی – استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران نیز –...
نیاز فوری اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان به دسترسی به فرآیند سازماندهی کارگران جوان اقتصاد دیجیتال به منظور احیای خویش، در نسخه امسال مجله...