Andisheh Nou

مطالب: خبرها

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

آن هنگام که حکومتگران به بن بست رسیده باشند و هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران‌هایی که خود بدست خویش ساخته اند، نداشته باشند و مردمِ به تنگ آمده از ظلم و بیداد، دیگر حاضر نباشند همانند گذشته […]

فرشاد مؤمنی: معلوم است فشار کمرشکن بر فقرا آنها را به عصیان می‌کشاند

فرشاد مومنی، اقتصاددادن و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه در نشست «بودجه ١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟» گفته راه نجات ایران از توسعه عادلانه می‌گذرد. اگر عدالت اجتماعی در مرکز سیاست‌های دولت نباشد، هم خود بدنام خواهند شد و خاطره‌ای بد […]

حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی): تاخیر در دادن مرخصی به اسماعیل عبدی غیرقانونی است

حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی) در گفتگو با حقوق معلم و کارگر گفت:  طبق موافقت ضابطان پرونده و دادستانی، قرار شد اسماعیل عبدی از حق مرخصی استفاده کند؛ ملک هم جهت وثیقه مشخص شده و پس از کارشناسی، سند ملک […]

آقای رئیس جمهور ، مردم شعور دارند، آنها را دست کم نگیرید! مسعود امیدی

آقای رئیس جمهور چهار روز پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در شهرهای مختلف کشور که با اعتراضاتمعیشتی و اقتصادی آغاز گردید و بلافاصله با خواستهایرادیکال سیاسی همراه شد، اقدام به موضع گیری در ارتباطبا این اعتراضات گسترده نموده و در بخش هایی از صحبتهای خود به موارد زیر اشاره کرد: اعتراض حق مردم است ، اما اغتشاش تحمل نمیشود….اعتراضی درست است که پایان اعتراض به بهترشدن وضعیت منتهی شود….مردم در زمینه اقتصادیمشکلاتی دارند، اما نقد مردم به اقتصاد نیست به فسادمعترض هستند… ایشان از نیروی انتظامی بخاطر خویشتن داری و مدارا تشکرکردند. … دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که خود در کشورش بامشکلات عدیده مواجه هست، بخاطر اظهارات مداخله جویانهدر امور داخلی ایران مورد انتقاد قرار دادند. و… آقای رئیس جمهور می گوید اعتراضات فقط علیه دولتنیست بلکه علیه جناح دیگر هم هست. آقای رئیس جمهور، مردم از اختلافات جناحی شما بی اطلاع نیستند و به همیندلیل نیز قریب دو دهه دل به امثال شما خوش کردند تاشاید بتوانند آرام آرام و بتدریج و با صبر و حوصله و درچارچوب قانون و شرایط و امکانات موجود به راهی برای برونرفت از وضعیت موجود یعنی انحصار قدرت، از بین بردناختلاس ها و فسادهای گسترده و نهادینه شده در حاکمیت،، انتخابات آزاد، حاکمیت دموکراتیک و جمهوری ، احیایعدالتخانه که از مشروطیت تا کنون دنبال می کنند، آزادیفعالیت احزاب ، آزادی فعالیت های سندیکایی و بسیاری ازحقوق مدنی دیگر که بخش هایی از آن ها در منشور حقوقشهروندی شما نیز ادعا شده است، دست یابند. اما واضحاست که نه تنها چنین نشد، بلکه اینک دو دهه پس از آغازاصلاحات ،وضعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشوربمراتب وخیم تر از سال های آغازین اصلاحات است. آقای رئیس جمهور، شما که به مشکات اقتصادی و معیشتی مردم و بیکاریو…اشاره می کنید، چرا اعتراف نمی کنید که این برنامههای نئولیبرالی شما و مجموعه حاکمیت است که باپیامدهای ویرانگر خود مردم را به خاک سیاه نشانده و بهستوه آورده و فریادشان را بلند کرده است. البته مردم این راهم می دانند که دولتهای قبلی شما هم همین راه را دنبالکرده بودند و شما در دنبال نمودن این برنامه هاینئولیبرالی که اعتبار علمی و تجربی آن برای حل مشکلاتاقتصادی و ایجاد رشد و توسعه بشدت در دهه های اخیر درجهان به زیر سوال رفته است، براستی که همچون وارثخلف همان دولت های پیشین عمل کرده اید. آقای رئیس جمهور، گویا یادتان رفته است که بر اساس آمارهای رسمی بخشعظیمی از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و این در حالیاست که یارانه بخشی از همین مردم زیر خط فقر را حذفکرده اید . و دولت شما قرار است قیمت بنزین را 50 درصدافزایش دهد که بر اساس تجربه اثر افزایشی بسیار بالاییبر سطح عمومی قیمت ها و فقیرتر کردن مردم خواهدگذاشت. آقای رئیس جمهور، گویا فراموش کرده اید که لایحه همین بودجه ضد مردمیسال 97 را که تخصیص منابع در آن فاجعه بار است و احتمالاًشرم می کنیید که مردم از آن آگاه شوند، همین دولت مدبرجنابعالی تقدیم این مجلس باصطلاح اصلاح طلب کرده استو آنها نیز تصویبش کرده اند. بودجه ای که ماهیت آن به مددرسانه های اجتماعی و فعالان اجتماعی به آگاهی مردمرسید و موجب خشم و نفرت عمومی نیز گردید. آقای رئیس جمهور، شما از مردم می خواهید اعتراضات خود را در چارچوبقانونی انجام دهند و از “اغتشاش” بپرهیزند. گویا یادتانرفته است که رئیس جمهور سالهای جنگ و همسرش ورئیس مجلس اسبق کشور قریب به هفت سال است که درحصر خانگی قرار دارند و رئیس جمهور اصلاحات نیز ممنوعالتصویر و در حصر است. و این در حالی است که هیچگاه درهیچ دادگاهی تفهیم اتهام نشدند و هیچ حکمی مبنی برعدم انجام عمل غیرقانونی توسط آنها از سوی هیچدادگاهی صادر نشده است. آقای رئیس جمهور، شما در حالی اعتراضات و انتقادات و تظاهرات را حق قانونیمردم معرفی می کنید  که دقیقاً می دانید  در همان زمانوزیر اطلاعات شما شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرامرا با هماهنگی شما از دسترس مردم خارج نموده و در اینزمینه نیز اطلاعیه می دهد برای حلوگیری از استفادهمجرمانه دست به این کار زده است. سیستمی که از حضورمردم در فضای مجازی وحشت دارد، چگونه می تواندحضورشان در خیابان را  تحمل کند؟ آقای رئیس جمهور، گویا فراموش کرده اید که بسیاری از روزنامه نگاران، وکلا ،کارگران سندیکالیست، معلمان و فعالان اجتماعی که همگیدر چارچوب قانون اقدام به دنبال نمودن فعالیتهایشان کردهاند، در این کشور به زندان های طویل المدت محکوم شدهاند. آقای رئیس جمهور، گویا یادتان رفته است که مخالفت بسیار آرام، مدنی وهمراه با سکوت و قانونی میلیونها نفر در سال 88 در ارتباطبا انتخابات با سرکوب و کهریزک و… مواجه شدد. آقای رئیس جمهور، گویا یادتان رفته است که اعتراضات مدنی دانشجویان درسال 78 چگونه سرکوب شد و این خود شما بودید کهسخنرانی فاتحانه سرکوب روز پایانی این جنبش را دردانشگاه تهران انجام دادید! آقای رئیس جمهور، نمی توانید مدعی شوید که همه این سرکوب ها از سویجناح اصول گرا بوده است. گویا بخاطر نمی آورید که همینچند هفته پیش اعتراضات صنفی کارگران هپکو و آذرآب اراکرا که به صورت قانونی و آرام خواهان حقوق معوقه پنج ماهقبل خود بودند، نیروی انتظامی تحت فرمان وزارت کشورشما سرکوب کرد. و این در شرایطی است که بر اساسباورهای مذهبی شما ادعا می شود که مزد کارگر را بایدقبل از خشک شدن عرق کارگر به او پرداخت کرد. آقای رئیس جمهور، گویا یادتان رفته است که همین چند روز پیش تجمع آرام ومسالمت آمیز کسانی را که در جلوی وزارت کار برای حمایتاز رضا شهابی کارگر مبارز سندیکالیست که در نتیجه حکمغیر عادلانه قوه قضائیه در شرایط مرگ و زندگی در زنداندست و پا می زند، نیروی انتظامی دولت شما با چهخشونت و ضرب و شتم شدیدی سرکوب کرد. آقای رئیس جمهور، اعتراضات گسترده صنفی و قانونی کارگران و معلمان ،بازنشستگان، مالباختگان و…طی سالهای گذشته در اینکشور بجز سرکوب و زندان و…با چه پاسخی از سویمسئولان همراه بوده و به کدام نتایج انجامیده است؟ آقای رئیس جمهور، شما از اعتراض مردم به فساد سخن می گویید. گویا یادتانرفته است که بسیاری از افراد منتسب به جناح شما ووابستگان به شما نیز دارای پرونده های بزرگ فساد هستند.گویا یادتان رفته است که فساد مربوط به فیش های حقوقینجومی در همین دولت باصطلاح اصلاح طلب جنابعالی ماستمالی شد و هیچ گاه توضیح روشنی به مردم ندادید که باپول هایی که اینگونه به مدیران شما پرداخت شده بود، چهکردید. گویا یادتان رفته است که همین مجلس باصطلاحاصلاح طلب ، مانع استیضاح قالیباف در ارتباط با رسواییاملاک نجومی شد. آقای رئیس جمهور، گویا یادتان رفته است که افرادی چون احمدی نژاد و قالیبافبه رغم پرونده های بزرگ فساد ، نه تنها در این کشور ازسوی قوه قضائیه مورد محاکمه قرار نگرفتند، بلکه از طرفرهبری به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمدند.گویا یادتان رفته است که آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه بااتهامات مالی بسیار بالا و تعداد 67 شماره حساب شخصیو… با چه اتهامات مالی بزرگی مواجه است و اصلا هممعلوم نیست که چه سازوکاری برای رسیدگی به ایناتهامات وارده به ایشان و تنویر افکار عمومی وجود دارد؟ آقای رئیس جمهور، شما که یادتان نرفته است وقتی که یاشار سلطانی مدیرسایت معماری نیوز نسبت به انتشار اسناد بدست آمده ازسازمان بازرسی کل کشور در مورد افتضاح املاک نجومی درفضای مجازی اقدام نمود، بازداشت شد. همان چیزی کهشما در مناظره تان با قالیباف به آن اشاره کردید. و این رانیز حتماً می دانید که همین همفکران و هم جناحی هایباصطلاح اصلاح طلب شما از قراردادن اسم ایشان در لیست30 نفره خود برای شورای شهر تهران اجتناب نمودند. آقای رئیس جمهور، از کدام قانون سخن می گویید؟ صحبت های شما یادآورسخنان هاشمی رفسنجانی در سالهای ریاست جمهوریایشان است، وقتی که از ایشان پرسیده می شود توسعهنیاز به احزاب آزاد دارد و…و شما چرا احزاب سیاسی فعالندارید، جواب می دهد که ما قانونش را تصویب کرده ایم ،مردم خودشان نمی آیند حزب درست کنند. و این در حالیبود که در این کشور دگراندیشان در معرض سرکوب ها،کشتارها و ترورها گسترده قرار داشتند. آقای رئیس جمهور ، […]

اعتراضات دی ۹۶ چه آینده‌ای دارد؟ رضا علیجانی

کلی‌گویی‌های روحانی در هیئت دولت نشان داد که طرح و ابتکاری برای پاسخ به مطالبات اقشار جان به لب رسیده ندارد. رو به خشونت رفتن تجمعات در بسیاری نقاط نیز نشان می دهد که یاس و خشم در حال فوران […]

التهاب در بازار طلا و ارز

جهان صنعت– به دنبال ناآرامی‌های داخلی در چند روز اخیر، بازار ارز و سکه تحت تاثیر مستقیم آن قرار گرفت. جهش‌های ناگهانی در بازار سکه در سال‌جاری برای دومین بار پیاپی است که موجب شکل‌گیری حباب در بازار آن می‌شود. […]

تلگرام و اینستاگرام تا اطلاع ثانوی روی اینترنت ثابت قطع شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال قطع شدن تلگرام و اینستاگرام روی خطوط اینترنت تلفن همراه و ایرانسل،  تلگرام روی خطوط اینترنت ثابت ای دی اس ال نیز قطع شد. یک منبع آگاه چندی پیش اعلام کرده بود: باتوجه رخدادهای […]

دستگیری حدود ۲۰۰ نفر از تجمع‌کنندگان در روز گذشته/ شناسایی ۴۰ لیدر در میان دستگیرشدگان/ ادامه تدابیر امنیتی در محدوده خیابان‌های انقلاب و ولیعصر

علی اصغر ناصربخت (معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت تجمعات امروز در خیابان‌های ولیعصر و انقلاب، ضمن تاکید بر اینکه هرگونه تجمعی بدون اخذ مجوز خلاف مقررات است و کاری که در حال […]

گسترش و تعمیق اعتراضها به سرتاسر کشور!؟

خبرها نشان از گسترش سریع دامنه اعتراضهای مردم میهنمان به شرایط ناهنجار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. تصویر زیر نشان از سطح سازماندهی و هماهنگی در ارتباط با برنامه ریزی برای ادامه اعتراضهای خیابانی در سرتاسر کشور دارد.     […]

ادامه شبانه اعتراض‌های سرتاسری ایران: افزایش شعارها علیه خامنه ای!

اعتراض‌های سراسری در ایران به روز سوم کشیده شد و با تاریک‌شدن هوا نیز ادامه یافته است. در روزی که از سوی حکومت ایران «حماسه نهم دی» خوانده می‌شود، تظاهرات حکومتی کم‌رمق برگزار شد، اما اعتراض‌های مردمی شدت گرفت و […]

کانال تلگرامی «آمدنیوز» و اینترنت همراه برخی از کاربران از دسترس خارج شد

شامگاه شنبه نهم دی، اینترنت همراه در تلفن‌های برخی از کاربران شرکت‌های «ایرانسل» و «رایتل» در تهران از دسترس خارج شد. همچنین کانال تلگرامی «آمدنیوز» پس از اعتراض وزیر ارتباطات ایران به مدیر نرم افزار پیام رسان «تلگرام»، مسدود شد. […]

آنچه مقدس است حق اعتراض مردم است – مجتبی نجفی

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق تجمع و اعتراض مردم به رسمیت شناخته شده، نسبت دادن اعتراض‌های مردمی به عوامل بیرونی فضای امنیتی ایجاد کرده و زمینه را برای سرکوب حق اعتراض فراهم می‌کند. حاکمیت باید ظرفیت خود را برای […]

جهانگیری و سه خط قرمزی که مردم از آن عبور کردند – فرزانه روستایی

به عنوان نویسنده حداقل هشت مقاله در حمایت از انتخاب حسن روحانی و تشویق مردم به شرکت در انتخاباتی که به این سرانجام منجر شد، خود را محق می دانم تا مواضع دیروز اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور اصلاح طلب […]

ادامه شبانه اعتراض‌ها در ایران

اعتراض‌هایی که جمعه چندین شهر ایران را در برگرفت، در برخی نقاط از جمله رشت، اصفهان، قم، ساری و اهواز پس از تاریکی هوا نیز ادامه یافت. در یکی از ویدئوهای منتشرشده از اهواز صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسد. […]

واکنش‌ها به اعتراضات در ایران: هشدار سپاه، حمایت محافظه‌کاران آمریکا

پس از دو روز اعتراض‌ در شهرهای مختلف ایران که از تظاهراتی غافلگیرکننده در مشهد و چند شهر دیگر خراسان رضوی و جنوبی آغاز شد، مقام‌های ایرانی و آمریکایی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. سپاه پاسداران ایران در […]