زحمتکشان

در شرایطی تاریخی کنونی که روز به روز ضرورت پیوند جنبش‌های اعتراضی ملموس‌تر می‌گردد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن پشتیبانی و حمایت از...
هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند که بسیار محتمل است به همین صورت باشد یا از سازمان تامین...
طی ٧ سال کار در میان کارگران پروژه ای در عرصه های نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، امروز سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران را به چنان...
اول تیرماه، روز اصناف نام‌گذاری شده و بهانه‌ای است تا به بررسی جایگاه، اهمیت و اثرگذاری تشکل‌های صنفی بپردازیم. تشکلها بستری برای دفاع و حفظ...