زحمتکشان

امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی #اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواست و مطالباتشان دست به...
شورای هماهنگی وهمبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در نامه ای به رئیسی و وزیر نفت(اوجی) که ۳۰ اردیبهشت انتشار یافت ضمن توضیح وضعیت کارکنان...
سابقه کنش‌های اجتماعی سازمان‌یافته در ایرانِ پس از انقلابِ 57، شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد. دلیل آنهم چنانکه بر همگان روشن است...